قوام

(قِ) [ ع. ] (اِ.) آن چه که کاری یا چیزی به آن قائم باشد.

اسکرول به بالا