قوقسی

(قُ قُ) (اِ.) = ققسی: هر یک از برچه‌های میوه انار را گویند که به وسیله پرده نازک سفید رنگ سلولزی احاطه شده و از برچه مجاور مجزا شده‌است و حاوی دانه‌های انار است، یک تکه انار پوست کنده.

اسکرول به بالا