قوللر آقاسی

(~.) [ تر. ] (اِمر.)مهتر غلامان، رییس غلامان.

اسکرول به بالا