قول دادن

(~. دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.)
۱- وعده دادن.
۲- مقرر گردیدن، قرار دادن.

اسکرول به بالا