قول گرفتن

(~. گِ رِ تَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) پیمان گرفتن.

اسکرول به بالا