قوم

(قُ) [ ع. ] (اِ.)
۱- گروه مردم.
۲- خویشاوندان. ج. اقوام.

اسکرول به بالا