قوم

[ ع. ] (اِ.)
۱- زین پوش.
۲- نیی که میان آن کاواک نباشد.

اسکرول به بالا