قیاس گرفتن

(~. گِ تَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) سنجیدن، مقایسه کردن.

اسکرول به بالا