قیاس

(قِ) [ ع. ]
۱- (مص ل.) سنجیدن، اندازه گرفتن.
۲- (اِ.) اندازه و مقدار.
۳- استخراج نتیجه جز ی ی از کلی.

اسکرول به بالا