قیاصره

(ص رِ) [ ع. قیاصره ] (اِ.) جِ قیصر.

اسکرول به بالا