قیافه گرفتن

(~. گِ رِ تَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) (عا.) خود را گرفتن، ژست گرفتن.

اسکرول به بالا