قیام

(قِ) [ ع. ] (مص ل.) به پا خاستن، ایستادن.

اسکرول به بالا