قیراسفهسلار

(اِ فَ سَ) [ تر – فا. ] (اِمر.) محافظ سرحد مملکت و آن ظاهراً عنوانی بوده مثل «قیرخان» و مانند آن.

اسکرول به بالا