قیرس

(رُ) [ معر. ] (اِ.) موم، شمع.

اسکرول به بالا