قیزه بندی

(~. بَ) [ هند – فا. ] (حامص.) بستن پارچه بر عورت و بند کردن سر دیگر آن به طرف سرین در کمر.

اسکرول به بالا