قیصری

(~.) [ معر – فا. ] (ص نسب.)منسوب به قیصر، سلطنتی، پادشاهی.

اسکرول به بالا