قیقاج

(ق) [ تر. ] (اِ.) کج، اریب.

اسکرول به بالا