قیمت

(ق مَ) [ ع. ] (اِ.) ارزش، نرخ. ؛ ~ خون پدر کسی کنایه از: بهای بسیار گزاف. (?(قیمتی (~.) [ ع – فا. ] (ص نسب.) گرانبها، با – ارزش.

اسکرول به بالا