قیمه قیمه کردن

(~. ~. کَ دَ) [ تر – فا. ] (مص م.) ریز ریز کردن، تکه تکه کردن.

اسکرول به بالا