قیمه قیمه

(~. ~.) [ تر. ] (ص مر.) ریز ریز، قطعه قطعه.

اسکرول به بالا