قیمومیت

(قَ یَّ) (مص جع.) قیم بودن، قائم بالذات بودن.

اسکرول به بالا