قیچاجی

(قَ) [ تر. ] (ص. اِ.) = قیچاچی: خیاط، دوزنده.

اسکرول به بالا