قی کردن

(قَ. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) استفراغ کردن.

اسکرول به بالا