مؤتمن

(مُ تَ مِ) [ ع. ] (ص.) اعتماد کننده.

اسکرول به بالا