مؤلم

(مُ لِ) [ ع. ] (اِفا.) دردآورنده، دردناک.

اسکرول به بالا