مؤید

(مُ ءَ یِّ) [ ع. ] (اِفا.)
۱- تایید کننده.
۲- محکم کننده، استوار دارنده.

اسکرول به بالا