مریض خانه

(~. نِ) [ ع – فا. ] (اِمر.) بیمارستان.

اسکرول به بالا