مزاحم

(مُ حِ) [ ع. ] (اِفا.) باعث زحمت، آزار – دهنده.

اسکرول به بالا