مزخرف گفتن

(~. گُ تَ) [ ع – فا. ] (مص ل.)
۱- بیهوده یا ناپسند گفتن.
۲- سخن بی اصل و بی معنی گفتن.

اسکرول به بالا