مزدیسنا

(مَ دَ یَ) (اِ.) خداپرستی، مزدا – پرستی، پیرو دین مزدایی.

اسکرول به بالا