مزد

(مُ) [ په. ] (اِ.) اجرت، مجازاً: پاداش.

اسکرول به بالا