مزغان

(مِ) [ فر – فا. ] (اِ.)۱ – ساز.
۲- آلت موسیقی.

اسکرول به بالا