مزور

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) زیارت شده.

اسکرول به بالا