مزیت

(مَ یَّ) [ ع. مزیه ] (اِمص.) فضیلت، برتری.

اسکرول به بالا