مزیل

(مُ زِ) [ ع. ] (اِفا.) زایل کننده.

اسکرول به بالا