مسافر

(مُ فِ) [ ع. ] (اِفا.) سفرکننده، سفر – رونده.

اسکرول به بالا