مسامر

(مُ مِ) [ ع. ] (اِفا.)
۱- شب زنده دار، شب – نشین.
۲- افسانه گو، قصه سرا؛ ج. مسامرین.

اسکرول به بالا