مساهر

(مُ هِ) [ ع. ] (اِفا.) شب زنده دار.

اسکرول به بالا