مساوی

(مُ) [ ع. ] (اِ فا.) برابر، یکسان.

اسکرول به بالا