مسبت

(مُ سَ بِّ) [ ع. ] (اِفا.) دوای خواب آور.

اسکرول به بالا