مسبح

(مُ سَ بِّ) [ ع. ] (اِفا.) تسبیح کننده.

اسکرول به بالا