مسبغ

(مُ بَ) [ ع. ] (اِمف.) تمام کرده شده.

اسکرول به بالا