مستانه

(مَ نِ) (ص. ق.) مانند مستان، همچون م ست.

اسکرول به بالا