مستبشر

(مُ تَ ش) [ ع. ] (اِفا.) شادمان.

اسکرول به بالا