مستجاب

(مُ تَ) [ ع. ] (اِمف.) به اجابت رسیده.

اسکرول به بالا