مستجد

(مُ تَ جَ) [ ع. ] (اِمف.) نو گردیده، جدید شده.

اسکرول به بالا