مستجیر

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) پناه دهنده، دادخواه.

اسکرول به بالا