مستحفظ

(مُ تَ فِ) [ ع. ] (اِفا.) نگهبان.

اسکرول به بالا