مستدام

(مُ تَ) [ ع. ] (اِمف.) دائم، برقرار، پاینده.

اسکرول به بالا