مستدعی

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) درخواست کننده.

اسکرول به بالا